Algemene voorwaarden en reglement

Algemene voorwaarden en reglement


1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden en dit reglement zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Balletschool Lisette, hierna te noemen: de balletschool en de afnemer van een les/cursus, hierna te noemen: de leerling.

2. Algemene Voorwaarden lidmaatschap
2.1 Inschrijven
A. Door geïnteresseerden kan één gratis proefles worden gedaan.
B. Het lidmaatschap is een overeenkomst van bepaalde tijd tussen beide partijen.
C. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één schooljaar waarin 38 lesweken plaatsvinden. Alle lidmaatschappen lopen automatisch af na afloop van het schooljaar.
D. Inschrijving vindt plaats door het afsluiten van een lidmaatschap via onze website. Bij bevestiging van de online inschrijving gaat leerling akkoord met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid.
E. Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk onder voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van de balletschool.
F. Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende les. De balletschool behoudt zich het recht voor lessen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
G. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding.

2.2 Betaling
A. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het inschrijfgeld en het lesgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van de balletschool blijft de leerling verplicht het lesgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
B. Het lesgeld is gebaseerd op een heel schooljaar waarin 38 lesweken plaatsvinden.
C. Lesgelden voor groepen van 21 jaar en ouder zijn inclusief 21% BTW.  Lesgelden voor groepen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.
D. Bij inschrijving kiest de leerling voor betaling via automatische incasso, op factuurbasis, of door middel van een rittenkaart.
E. Via automatische incasso kan het lesgeld vooruit worden betaald in één termijn (een heel schooljaar), of in vier termijnen (per kwartaal). Via een factuur kan het lesgeld alleen vooruit betaald worden in één termijn (een heel schooljaar). Met een rittenkaart betaalt de leerling vooruit 12 lessen en stempelt af wanneer een les gevolgd wordt. Een rittenkaart is 1 kalenderjaar geldig.
F. Bij automatische incassobetaling in één termijn betaalt de leerling een speciaal kortingstarief. Dit “scherpe” tarief is alleen van toepassing indien de leerling instroomt met ingang van uiterlijk 1 oktober van dat schooljaar.
G. Bij automatische incassobetaling in één termijn wordt geïncasseerd in week 40. Bij automatische incassobetaling in vier termijnen wordt geïncasseerd in week 35, week 46, week 5 en week 16.
H. Bij instroom halverwege een schooljaar wordt het lesgeld naar rato berekend.
I. Indien er sprake is van onvoldoende saldo op de rekening, of de incasso is om een andere reden niet gelukt, ontvangt u een herinnering en dient u binnen 8 dagen het openstaand bedrag, vermeerderd met €5,00 administratiekosten per bank te voldoen.
J. De leerling wordt pas toegelaten tot de les nadat er tenminste voor één kwartaal vooruit is betaald.
K. De balletschool zal na vier weken van uitblijven van betaling het lidmaatschap schriftelijk beëindigen.

2.3 Uitschrijven
A. De overeenkomst tussen de leerling en de balletschool kan door de leerling uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe kwartaal worden opgezegd (uiterlijk 3 augustus 2023, 15 oktober 2023, 4 januari 2024 of 17 maart 2024), anders blijft er een betalingsverplichting voor tenminste het daaropvolgende kwartaal.
B. Uitschrijven kan alleen per e-mail naar info@balletschoollisette.nl of per post naar Balletschool Lisette, Amstellaan 2-B, 1442 RX Purmerend. Elke andere vorm van uitschrijving zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte uitschrijving wordt te allen tijde een bevestiging gestuurd. De uitschrijving is alleen na bevestiging vanuit de balletschool voltooid.
C. De leerling heeft na bevestiging van uitschrijving het recht om de vooruitbetaalde periode van 1 kwartaal de lessen te volgen. Eventuele achterstallige betalingen dienen direct voldaan te worden.

3. Verhindering en Annulering
A. De balletschool behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van ziekte of plotselinge verhindering van de docent of locatie. In dit geval zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Pas na drie vervallen lessen kan er door de leerling aanspraak gemaakt worden op restitutie van het lesgeld.
B. Bij annulering van de les ontvangt de leerling of diens ouder/verzorger bericht over uitgevallen lessen per sms/WhatsApp op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Indien mogelijk zal de leerling ook per e-mail op de hoogte worden gebracht.
C. Indien de leerling verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht de balletschool hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via e-mail, of met een sms/WhatsApp bericht op 06-14178182. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van leerlingen vindt nimmer restitutie van lesgeld plaats.
D. De balletschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les.

4. Overmacht
A. De balletschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de leerling indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
B. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de balletschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de balletschool niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De balletschool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de balletschool haar verbintenis had moeten nakomen.
C. De balletschool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of op een aangepaste wijze aanbieden. De balletschool behoudt zich het recht voor om lessen als volgt aan te bieden in alternatieve vorm.
– wijzigen van de locatie (buiten of binnen)
– videolessen middels een livestream of youtube
– verplaatsen van lessen naar andere weken in het schooljaar

5. Aansprakelijkheid
A. Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de balletschool, geschiedt geheel voor risico van de leerling.
B. De directie (en personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van de balletschool of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de balletschool.
C. De balletschool kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
D. Door de leerling berokkende schade is op de leerling verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

6. Fotografie – en videografiebeleid
Wij streven ernaar om elke deelnemer een veilige, ondersteunende en plezierige leeromgeving te bieden. Om de veiligheid van alle leerlingen te garanderen, mogen deelnemers tijdens de les NIET ongeoorloofd filmen of fotograferen. Leerlingen mogen voor/na de les een foto of video maken. We vragen echter vriendelijk dat andere leerlingen niet zonder hun toestemming op de achtergrond verschijnen.

Soms filmt of fotografeert een medewerker van Balletschool Lisette een heel klein deel van de les voor marketingdoeleinden. Alleen in bijzondere omstandigheden zal een leerling bij naam genoemd worden bij het delen van deze inhoud.

Wij geloven sterk dat één beeld meer zegt dan duizend woorden en dat onze leerlingen inspiratie bieden voor velen over de hele wereld om met ballettraining te beginnen op wat voor leeftijd, met welk geslacht, etniciteit of niveau dan ook…

Leerlingen die deelnemen aan onze lessen dragen bij aan een meer inclusieve, diverse en minder stereotiepe kijk op ballet.

Er wordt uiterste zorg en aandacht besteed aan het gebruik van dit beeldmateriaal op sociale media of marketingmateriaal.

Houd er rekening mee dat wanneer je je aanmeldt voor de les, je akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en wees je bewust van incidentele videografie of fotografie.

Iedereen die het niet prettig vindt om gefilmd of gefotografeerd te worden, heeft het recht om dit te weigeren door eenvoudigweg een medewerker van Balletschool Lisette hiervan op de hoogte te stellen. 

7. Kortingen en vergoedingen
A. De lesgelden zijn op basis van één les per week. Leerlingen die meerdere lessen per week volgen ontvangen 20% korting op iedere tweede les in de week, spitzenles uitgezonderd. Op een derde les in de week ontvangt men 40% korting, op een vierde les in de week ontvangt men 60% korting en op een vijfde of meer lessen in de week ontvangt men zelfs 70% korting.
B. Betaalt u in één keer voor een jaar vooruit per automatische incasso, dan krijgt u 5% korting. Houd er rekening mee dat u geen restitutie krijgt bij tussentijdse opzegging.
C. Kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding van het lesgeld door het Jeugdfonds Sport- en Cultuur Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op deze website.

Belangrijk is dat uw intermediair eerst informeert welk tarief op u van toepassing is, alvorens een aanvraag in te dienen bij het fonds. Uw intermediair kan contact met ons opnemen door te mailen naar Lisette op info@balletschoollisette.nl.

8. Overige bepalingen
A. De leerling verplicht zich te houden aan de huisregels van de balletschool.
B. Indien de leerling de huisregels overtreedt, heeft de balletschool het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van het betaalde lesgeld.
C. De balletschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel het lidmaatschap onverwijld in te trekken en de toegang tot de lessen te ontzeggen.
D. De balletschool is te allen tijde gerechtigd om de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.